اين شرکت با استفاده از کارشناسان مجرب و آموزش ديده در زمينه طراحی مراکز داده آمادگی دارد تا مشاوره های لازم را در خصوص طراحی و راه اندازی مرکز داده به سازمان ها ازائه دهد. ابعاد مختلف زير در اين خصوص مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

1. استفاده از استاندارد TIA-942 بعنوان چتر استاندارد در طراحی مرکز داده
2. انجام محاسبات مربوط به فضای Computer Room، NOC تعداد رک های مجاز
3. محاسبات شاخص های اقتصادی مرتبط با ايجاد مرکز داده NPV ، ROI و IRR
4. تخمين و محاسبه هزینه ساخت و اجرای يک مرکز داده
5. تطبيق استاندارد لازم جهت راه اندازی مرکز داده از نظر موقعيت (Location) با استفاده از استانداردهای ANSI/TIA-569-B و TIA-942
6. تطبيق استاندارد لازم جهت راه اندازی مرکز داده از نظر دسترسی (Authentication) با استفاده از استاندارد AHJ
7. تطبيق استاندارد لازم در خصوص قرار دادن UPS ها و باتری ها با استفاده از استاندارد AHJ
8. تطبیق استانداردهای لازم در خصوص ويژگی های ديوارهای مرکز داده و ارتفاع سقف تا کف بر اساس استاندارد IEC61000-4-2
9. تطبیق استاندارد لازم جهت روشنایی مرکز داده بر اساس استاندارد AHJ
10. تطبیق استاندارد لازم در خصوص بار کف قابل تحمل در يک مرکز داده بر اساس استادارد GR-63-Core
11. تطبیق استاندارد لازم در خصوص علامت گذاری (Labeling) با استفاده از استاندارد AHJ و TIA/EIA-606
12. تطبیق استاندارد لازم در خصوص لرزه با استفاده از استاندارد GR-63-Core
13. تطبیق استاندارد لازم در خصوص نظافت مرکز داده بر اساس استاندارد ANSI/TIA-569-B
14. تطبیق استاندارد لازم در خصوص سيستم سرمايش مرکز داده (HVAC) با استفاده از استاندارد ASHRAE
15. تطبیق استاندارد لازم جهت حفاظت از حريق با استفاده از استاندارد NFPA75 و طراحی مکانيزم‌های اطفاء حريق
16. بررسی مکانيزم های سرمايش متناسب با مرکز داده
17. محاسبات مربوط به سيستم سرمايش مورد نياز مرکز داده (HVAC)
18. محاسبات مربوط به محاسبه توان الکتريکی مورد نياز مرکز داده
19. طراحی ساختار شبکه ای مرکز داده(DCN 3-Tier , Tree, Fat Tree, BCube, DCell)
20. طراحی قرارگيری تجهيزات در رک های مرکز داده (MDA, ZDA, EDA, HAD,TOR,EOR)
21. طراحی الگوی چيدمان مرکز داده و جا نمایی رک ها (Floor Plan)

  18 58 75 88(021)
  info@noict.com
 
خیابان بهشتی،خیابان کاووسی فر، کوچه آرياوطنی، پلاک5